محمد امین پاسبان

تبریز - ایران · +989359669336 · aminpasban@live.com · 1377 - 01 - 08

توسعه دهنده وب، شیفته تکنولوژی های جدید، توسعه نرم افزار های کاربردی

پکیج ها 📦

ماژول احراز هویت کاربران برای @nuxtjs/apollo و سرورهای QraphQL

سوابق کاری 🔨

توسعه دهنده نرم افزار

توسعه گران نرم افزار آذربایجان
مهر 1399 - اسفند 1399

عضو گروه توسعه دهندگان نرم افزار "پروژه ملی توزیع فرآورده های نفتی"

Backend Developer: .NET Core | .NET Framework | MSSQL

Frontend Developer: Angular | Javascript

مهارت ها 🎯

زبان های برنامه نویسی و ابزارها
 • HTML5
 • CSS3
 • SASS
 • Bootstrap
 • UI/UX
 • Javascript
 • Typescript
 • jQuery
 • SEO
 • VueJs
 • Vuex
 • NuxtJs
 • VuetifyJs
 • Vuesax
 • Jest
 • Angular
 • React
 • NodeJs
 • ExpressJs
 • Socket.IO
 • Asp.net MVC 5
 • Asp.net Core 3.x
 • ML.Net
 • HotChocolate 11.x
 • SignalR
 • C#
 • MS.SQL.Server
 • MongoDB
 • Linq
 • OOP
 • PWA
 • RestApi
 • GraphqQL
 • Git
 • JWT
 • Docker
نرم افزار های طراحی و ابزارها
 • Photoshop
 • Adobe Xd
بیشتر
 • Windows
 • MS Word
 • MS PowerPoint
 • MS Excel
 • Prezi
 • Linux
 • bash
 • Matlab
 • SolidWorks
 • AutoCAD

پروژه ها 🦾🧠


http://hoboshop.ir/
هوبوشاپ

عادت ها 😄

جدا از اینکه یک توسعه دهنده وب هستم ، بیشتر وقتم را با گوش دادن به موسیقی لذت می برم. 🎹🎵

من مقدار زیادی از وقت آزاد خود را صرف مطالعه در مورد جدیدترین پیشرفت های فن آوری در جهان در حوضه توسعه فناوری وب و برنامه نویسی در پروژه های شخصی خود می کنم!🙌👨‍💻

تحصیلات 📕

دانشگاه تبریز

کارشناسی
مهندسی مکانیک
مهر 1395 - آبان 1398